เอกสารสำหรับดาวน์โหลด


งานนำเสนอรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
งานนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report1)
งานนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report2)
งานนำเสนอรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
งานนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 (Progress Report3)
งานนำเสนอรายงานทางวิชาการ ฉบับที่ 1 (Technical Paper1)
งานนำเสนอรายงานทางวิชาการ ฉบับที่ 2 (Technical Paper2)
งานนำเสนอรายงานทางวิชาการ ฉบับที่ 3 (Technical Paper3)
งานนำเสนอรายงานทางวิชาการ ฉบับที่ 4 (Technical Paper4)
งานนำเสนอรายงานทางวิชาการ ฉบับที่ 5 (Technical Paper5)
งานนำเสนอรายงานทางวิชาการ ฉบับที่ 6 (Technical Paper6)

    งานนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
       ร่างแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
       ร่างโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
       ร่างแผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
       ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
       ร่างแผนและแนวทางการติดตามประเมินผล
       ร่างแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
       ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
    งานนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
       แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
       โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
       แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
       ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
       แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล
       แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
       รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
    รายงานฉบับสมบูรณ์ #2 (Final Report#2)
       แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร
       โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม
       แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
       ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจัดหาเงินทุนที่จะนามาใช้ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วมและการจัดหาข้อมูลการเดินทาง
       แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล
       แผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
       รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
    รายงานผลงานทางวิชาการ
       รายงานผลงานทางวิชาการฉบับที่ 1
       รายงานผลงานทางวิชาการฉบับที่ 2
       รายงานผลงานทางวิชาการฉบับที่ 3
       รายงานผลงานทางวิชาการฉบับที่ 4
       รายงานผลงานทางวิชาการฉบับที่ 5
       รายงานผลงานทางวิชาการฉบับที่ 6